Reklama

ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk

Cenník plynu

Cenník plynu pre domácnosti na rok 2015

Spotrebná daň na dodávky zemného plynu

S účinnosťou od 1. 7. 2008 sa na dodávky zemného plynu aplikuje spotrebná daň v zmysle zákona č.609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (ďalej len zákon). V zmysle zákona je každý dodávateľ zemného plynu povinný zdaňovať dodávky zemného plynu konečnému spotrebiteľovi okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku, dodávateľovi zemného plynu alebo konečnému spotrebiteľovi využívajúcemu zemný plyn na účely oslobodené v zmysle zákona.


Sadzba dane

V zmysle zákona účinného do 31.12.2010 sa sadzba dane na zemný plyn, ktorý je používaný ako palivo na výrobu tepla ustanovuje nasledovne:

od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2009 0,66 Eur/MWh
od 1.1. 2010 1,32 Eur/MWh


V zmysle zákona účinného od 1.1.2011 sa sadzba dane na zemný plyn ustanovuje nasledovne:

 • ak je používaný ako pohonná látka vo výške 0,141 eur/kg
 • ak je používaný ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh
 • ak je dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu vo výške 9,36 eura/MWh.


Zmeny vo fakturácii za dodávku zemného plynu

Odberateľom v kategórií stredný odber a veľkoodber (so zmluvným množstvom nad 633-tisíc kWh) bude spotrebná daň fakturovaná vo vyúčtovacej faktúre podľa skutočnej spotreby za príslušné fakturačné obdobie.

Oslobodenie od dane

V zmysle zákona účinného do 31.12.2010 od spotrebnej dane je oslobodený zemný plyn, ak je používaný(§ 31 ods.1 zákona):

 • na duálne použitie
 • v mineralogických procesoch
 • na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla
 • na kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • na výrobu elektriny
 • ako pohonná látka
 • koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti
 • na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu
 • na výrobu tepla určeného pre domácnosť
 • na činnosti bezprostredne súvisiace s prepravou osôb alebo nákladov v železničnej doprave vykonávané v rámci podnikania.

V zmysle zákona účinného od 1.1.2011 od spotrebnej dane je oslobodený zemný plyn, ak je používaný(§31 ods.1 zákona):

 • na duálne použitie
 • v mineralogických procesoch
 • na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla
 • na kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • na výrobu elektriny
 • koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti
 • na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu
 • na činnosti bezprostredne súvisiace s prepravou osôb alebo nákladov v železničnej doprave vykonávané v rámci podnikania.

Ďalšia dodávka bez dane, oslobodenie od dane ( § 31 ods. 2 a 3 zákona)

V zmysle zákona účinného do 31.12.2010 od spotrebnej dane je ďalej oslobodený aj zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu používaného ako pohonná látka, ako aj zemný plyn nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri ich vstupe na daňové územie z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu, ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku.

V zmysle zákona účinného od 1.1.2011 od spotrebnej dane už nie je oslobodený zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu používaného ako pohonná látka.

Rovnako od spotrebnej dane je oslobodený zemný plyn používaný zahraničným zástupcom (§ 40 zákona).

Doklady potrebné na uplatnenie oslobodenia, nezdaňovania

Konečný spotrebiteľ zemného plynu, ktorý chce odoberať zemný plyn oslobodený od dane podľa podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) zákona účinného od 1.1.2011, predkladá originál, resp. notársky overenú kópiu povolenia na odber zemného plynu oslobodeného od dane vydaného colným úradom – vyhotovenie určené pre dodávateľa zemného plynu (pozn. povolenie je spotrebiteľ povinný predložiť najneskôr pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od spotrebnej dane).

Plynárenský podnik, dodávateľ ZP alebo konečný spotrebiteľ, ktorý sa stal daňovým dlžníkom predkladá:
notársky overenú kópiu dokladu o registrácii za daňového dlžníka (vydaného colným úradom)
vyhlásenie, že spoločnosť je registrovaná za daňového dlžníka podľa § 35 ods. 5 zákona (len v prípade, že sa to spoločnosti týka)

Zahraničný zástupca predkladá:

 • originál alebo notársky overenú kópiu potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti, (potvrdenie je spotrebiteľ povinný predložiť najneskôr pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od dane).

Okrem vyššieuvedných dokladov – každý zákazník kategórie stredný odber a veľkoodber, ktorý si bude uplatňovať oslobodenie od dane, resp. nezdaňovanie predkladá:

 • údaj o stave meradla ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu prvého odberu zemného plynu oslobodeného od dane

 
V nadväznosti na vydanie Metodického usmernenia MF SR k niektorým ustanoveniam zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z (ďalej len Metodické usmernenie MF SR) si Vás dovoľujeme informovať, že podľa Metodického usmernenia MF SR oslobodeniu od spotrebnej dane zo zemného plynu podliehajú aj dodávky zemného plynu dodávané Spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Správcovským spoločnostiam ako aj Bytovým družstvám, ktoré vykonávajú správu bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Oslobodenie sa však týka iba tých vyššie uvedených subjektov (Spoločenstvá, Správcovia, Bytové družstvá), ktoré rozúčtovávajú jednotlivým domácnostiam náklady vyplývajúce z faktúry za dodávku plynu vystavenej SPP.

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky, dovoľujeme si vás požiadať o zaslanie informácie o zozname odberných miest, na ktoré Vám budeme aplikovať oslobodenie od spotrebnej dane.

Tlačivo "Informácie o zozname odberných miest pre účely oslobodenia od spotrebnej dane zo zemného plynu" nájdete tu.

Doručovanie požadovaných dokladov

Uvedené doklady a akékoľvek zmeny v uvedených dokladoch (originál alebo notársky overenú kópiu zmeneného dokladu) môžu zákazníci doručiť na adresu SPP, prípadne svojmu manažérovi predaja, a to najneskôr deň pred povolenou dodávkou bez spotrebnej dane v zmysle zákona.

 

Reklama

Dopyt

Dopyt - žiadosť o nacenenie